Test Medicina 2008-2009: quesiti di cultura generale e logica

Domanda 1 di 20

Che cos’è la “maieutica”?