Test di storia, cultura generale, avvenimenti politici

Domanda 11 di 30

A chi successe Nikita Kruscev?