Test di cultura generale per l'esame di maturità

Domanda 3 di 20

L'aneurisma è:

  • 3 / 20