Test di cultura generale per l'esame di maturità

Domanda 1 di 20

L'aliseo è: