Test di accesso 2004-2005 per la Facoltà di Medicina

Test di accesso per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Quesiti ufficiali a.a. 2004 - 2005

Domanda 50 di 76

In una reazione di ossido –riduzione: